VVS besiktning

VVS besiktning – Något du inte vill missa

 • 2023-11

VVS besiktning är en detaljerad inspektion av en fastighets VVS-system som syftar till att identifiera eventuella avvikelser, brister och säkerhetsrisker. Den utförs av auktoriserade besiktningsföretag och har en central roll för att förebygga problem och bevara fastighetens värde, samt se till att dess användare inte utsätts för hälsorisker eller obehagliga överraskningar. Genom att genomföra regelbundna besiktningar kan fastighetsägare minimera risken för kostsamma reparationer och maximera fastighetens värde. Dessutom kan det leda till betydande energibesparingar och lägre driftskostnader. VVS står för Värme, Ventilation och Sanitet.

VVS besiktning – Processen

En typisk VVS besiktning omfattar flera viktiga steg som säkerställer en grundlig granskning av fastighetens VVS-system:

 • Förberedelse: Innan besiktningen inleds, bokar fastighetsägaren en tid med ett auktoriserat besiktningsföretag. Under denna fas samlas även all nödvändig dokumentation om fastighetens VVS-system.
 • Inspektion: Besiktningsföretaget utför en visuell inspektion av VVS-systemet. De granskar rör, ventiler, värmekällor, luftkonditionering och andra komponenter för att identifiera potentiella problemområden.
 • Mätningar: För att bedöma systemets effektivitet och funktion utför besiktningsföretaget olika mätningar. Detta kan inkludera mätning av vattentryck, temperaturer och luftflöden för att säkerställa att systemet arbetar som det ska.
 • Dokumentation: Under besiktningen dokumenterar besiktningsföretaget eventuella fel, brister och säkerhetsrisker. Denna dokumentation utgör grunden för den efterföljande rapporten.
 • Rapport: Efter avslutad besiktning sammanställer besiktningsföretaget en utförlig rapport som presenterar resultaten av inspektionen. I rapporten inkluderas även rekommenderade åtgärder och åtgärdsplaner för att rätta till eventuella problem.

Genom att följa denna process kan fastighetsägare få en tydlig översikt över tillståndet på sina system och vidta åtgärder i förebyggande syfte.

VVS besiktning
En besiktning kan leda till lägre driftskostnader.

Kostnader och ekonomiska aspekter

Kostnaden kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive fastighetens storlek, komplexitet och den geografiska platsen. Det är inte ovanligt att fastighetsägare betraktar besiktningen som en utgift, men det är viktigt att förstå att det i själva verket är en investering med flera ekonomiska fördelar.

Förbättrat fastighetsvärde med kontinuerlig VVS besiktning

En av de mest påtagliga ekonomiska fördelarna med en VVS besiktning är dess potential att öka fastighetens värde. En positiv besiktningsrapport som visar att fastighetens VVS är i gott skick och fungerar effektivt kan göra fastigheten mer attraktiv på bostadsmarknaden. Potentiella köpare eller hyresgäster är mer benägna att investera i eller hyra en fastighet som har genomgått en noggrann besiktning och befunnits vara i gott skick.

Undvikande av kostsamma skador

En annan ekonomisk fördel med dessa besiktningar är förmågan att identifiera potentiella problem i tid. Genom att upptäcka läckande rör, ineffektiva värmesystem eller andra VVS-relaterade problem i ett tidigt skede kan fastighetsägare vidta åtgärder för att åtgärda dem innan de eskalerar till kostsamma och omfattande reparationer eller behov av att ta hjälp av en VVS konstruktör. Detta kan spara betydande summor pengar på lång sikt och minska risken för oväntade utgifter.

Minskade driftskostnader

Effektiva system kan leda till lägre driftskostnader för fastighetsägare. Genom att optimera systemens prestanda kan besiktningar hjälpa till att minska energiförbrukningen och därmed sänka kostnaderna för värme, kyla och vatten. De besparingar som uppnås genom denna besiktning kan vara betydande och kan över tid kompensera för kostnaden för besiktningen själv.

Säkerhet och hälsa

Att säkerställa säkerheten och hälsan för fastighetens invånare är av yttersta vikt. En besiktning kan upptäcka potentiella säkerhetsrisker, såsom gasläckage eller problem med ventilationssystem, som kan påverka inomhusluftkvaliteten. Genom att åtgärda sådana problem kan fastighetsägare undvika hälso- eller säkerhetsrelaterade utgifter och juridiska konsekvenser.

VVS besiktning – Vanliga problem och brister

Under dessa besiktningar upptäcks ofta en rad problem och brister som kan påverka fastighetens funktion och säkerhet. Här är några av de vanligaste problemen som besiktningsföretag kan identifiera:

 • Läckande rör och ventiler: Läckor i rör eller ventiler är ett vanligt problem som kan orsaka vattenskador, fuktskador på byggnadsmaterial och förlust av värme eller kyla. Dessa läckor kan vara små och smygande eller mer påtagliga och kräva omedelbar åtgärd.
 • Vatten- och gasläckage: Läckage av vatten- eller gasrör är allvarliga säkerhetsproblem som kräver omedelbar åtgärd. Vattenläckage kan leda till översvämningar och skador på fastigheten, medan gasläckage kan vara explosiva och farliga för de som vistas i fastigheten.
 • Ineffektivitet värme- och kylsystem: Besiktningar bedömer ofta effektiviteten hos fastighetens uppvärmnings- och kylsystem. Om systemen är ineffektiva kan detta leda till höga energikostnader och onödigt slitage på utrustningen.
 • Avloppsproblem och avloppsstopp: Problem med avloppssystem kan resultera i avloppsbakningar, översvämningar och sanitära problem. Det är viktigt att identifiera och åtgärda sådana problem i tid för att undvika allvarliga konsekvenser.
 • Fuktproblem: Fukt är en vanlig fiende i många fastigheter och kan leda till mögelbildning, ruttnande trä och andra hälsoproblem. Fuktproblem kan vara dolda och svåra att upptäcka utan en noggrann besiktning.

Åtgärder efter besiktning

Efter en VVS besiktning är det viktigt att fastighetsägaren vidtar lämpliga åtgärder för att åtgärda de problem och brister som har identifierats. Här är några steg som bör övervägas:

 • Reparationer: Eventuella problem och brister som har upptäckts bör åtgärdas så snart som möjligt för att förhindra att de eskalerar till mer omfattande och kostsamma problem. Det kan innebära att man reparerar läckande rör, åtgärdar avloppsstopp eller reparerar ineffektiva värmesystem.
 • Underhåll: Regelbundet underhåll av VVS är avgörande för att säkerställa långvarig prestanda. Detta kan inkludera att rengöra ventiler, byta ut slitna delar och övervaka systemens funktion.
 • Dokumentation: Besiktningsrapporten bör sparas som referens och för att visa pågående underhållsåtgärder. Detta kan vara användbart för framtida besiktningar och för att visa att fastighetsägaren tar hand om fastighetens VVS-system.
VVS besiktning
Det är viktigt att välja en pålitlig utförare av besiktningen.

VVS besiktning – Utförare och certifieringar

För att utföra en besiktning av denna typ måste företaget vara auktoriserat och certifierat av relevanta myndigheter. Det är viktigt att välja ett pålitligt besiktningsföretag med erfarna tekniker. Du kan hitta auktoriserade företag genom att kontakta branschorganisationer eller kolla på myndigheters webbplatser.

Genom att vidta åtgärder baserat på besiktningsresultaten kan fastighetsägare säkerställa att deras VVS-system fungerar korrekt och att de undviker kostsamma och potentiellt farliga problem. Det är en viktig del av fastighetsunderhåll och säkerhet.