ss en 1717

Vad innebär klassificeringen SS EN 1717?

 • 2023-10

Skyddet av dricksvatten är en kritisk aspekt av samhällets välfärd och folkhälsa. SS EN 1717 är en europeisk standard som spelar en avgörande roll för att säkerställa dricksvattenkvalitet och minimera risken för förorening. I den här artikeln kommer vi att utforska klassificeringen i detalj, inklusive dess bakgrund, innehåll, implementering, fördelar och utmaningar, samt dess framtid.

Introduktion till SS EN 1717

SS EN 1717 är en standard som fokuserar på skyddet av dricksvatten. Den är utformad för att säkerställa att vatten som är avsett för konsumtion hålls fritt från föroreningar som kan hota människors hälsa. Standarden har en lång historia och har utvecklats för att möta de ständigt föränderliga hoten mot dricksvattenkällor.

Historisk översikt

Standardens historia sträcker sig tillbaka flera decennier, och den har genomgått flera uppdateringar för att vara i takt med de senaste rönen inom vattenbehandling och kvalitetssäkring. Ursprungligen utvecklades SS EN 1717 för att möta behoven inom Europa, men dess principer och riktlinjer har sedan dess blivit internationella referenspunkter.

ss en 1717
Reningsverk är huvudsakligt ansvariga för att upprätthålla SS EN 1717.

Innehållet i SS EN 1717

Standardens omfattande innehåll är av avgörande betydelse för att säkerställa dricksvattenkvalitet och minimera riskerna för förorening. Här kommer vi att utforska de viktigaste aspekterna av SS EN 1717 mer ingående:

Kategorisering av farliga ämnen
En av de grundläggande aspekterna av SS EN 1717 är dess kategorisering av farliga ämnen som inte får förekomma i dricksvatten. Denna kategorisering är baserad på omfattande vetenskapliga bevis och riskbedömningar som utförs av experter på området. Standarden fastställer tydligt vilka ämnen som är farliga och deras maximala tillåtna koncentrationer i dricksvatten.

 • Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) innefattar farliga ämnen som arsenik, bly, kadmium och kvicksilver några av de mest fruktade ämnena när det kommer till dricksvattenförorening. SS EN 1717 tar hänsyn till WHO:s riktlinjer och fastställer stränga gränsvärden för dessa ämnen, vilket säkerställer att deras närvaro i dricksvatten hålls på en minimal nivå.
 • Europakommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA) övervakar och rapporterar regelbundet om förekomsten av farliga ämnen i dricksvatten i hela Europa. SS EN 1717 harmoniserar med dessa rapporter och garanterar att inga farliga ämnen överskrider de fastställda tröskelvärdena.

Installation av skyddsanordningar
Standarden innehåller också detaljerade riktlinjer för installation av olika typer av skyddsanordningar. Dessa anordningar är avsedda att förhindra föroreningar från att tränga in i dricksvattenkällor och därmed skydda den övergripande dricksvattenkvaliteten. Exempel på sådana skyddsanordningar inkluderar:

 • Backventiler: SS EN 1717 specificerar krav för användning av backventiler för att förhindra att förorenat vatten strömmar tillbaka in i dricksvattensystemet. Detta är särskilt viktigt för att undvika kontaminering efter tillfälliga tryckfall.
 • Filtreringssystem: Standarden anger krav för användning av filtreringssystem, inklusive typen av filter som ska användas och hur de ska underhållas för att garantera effektiviteten.
 • Desinfektionssystem: SS EN 1717 tar hänsyn till desinfektion som en metod för att eliminera patogener och mikroorganismer från dricksvatten. Det fastställer riktlinjer för användningen av desinfektionsmedel och regelbunden kontroll av desinfektionsnivåer.

Dessa riktlinjer är viktiga för att säkerställa att installationen av skyddsanordningar är korrekt och att de fungerar som avsett för att förhindra förorening av dricksvatten. För att få hjälp med installation av skyddsanordning eller om du önskar kontrollera hur väl er er befintliga fungerar, kontakta en VVS konsult. Läs mer här: https://creacon.se/vvs-konsult/

Underhåll

Ett grundläggande element inom SS EN 1717 är kraven på regelbundet underhåll av dricksvatteninfrastrukturen. Detta är avgörande för att säkerställa att alla skyddsanordningar och vattenbehandlingsanläggningar fungerar som avsett och att dricksvattenkvaliteten bibehålls på en hög nivå.

Konsekvenser av otillräckligt underhåll

 • Ökad risk för bakteriell förorening: Bristfälligt underhåll av drickvattensystem kan öppna dörren för bakteriell förorening. Enligt data från US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har dåligt underhåll och åldrande infrastruktur varit kopplade till utbrott av vattenburna sjukdomar, inklusive legionärssjuka och kolera.
 • Korrosion och materialfrisättning: I frånvaro av regelbundet underhåll kan korrosion och materialfrisättning från rör och ledningar förekomma. Detta är särskilt relevant när det kommer till äldre ledningsnät. USA:s vattenledningsnät är t.ex. i behov av omfattande reparationer och förnyelse för att undvika korrosion och materialfrisättning.
 • Läckage av farliga ämnen: Åldrande infrastruktur och bristfälligt underhåll kan leda till läckage av farliga ämnen som bly och andra metaller i dricksvattnet. Detta är en allvarlig hälsorisk och finns det fortfarande många bostäder och byggnader med blyrör, vilket ökar risken för blyexponering om dessa rör inte byts ut och underhålls regelbundet. I vissa fall är det bäst att byta hela VVS-systemet för att säkra att läckage upphör.

Statistik om underhåll och dess påverkan

 • Enligt en rapport från European Environment Agency (EEA) krävs omfattande underhåll av drickvattensystem i Europa för att minska risken för förorening. Regelbundet underhåll och inspektion har potentialen att förebygga föroreningsincidenter med en betydande variation, uppskattningsvis 30% till 80% eller till och med mer.
 • En studie utförd av Water Research Foundation (WRF) i USA fann att investeringar i underhåll och uppgraderingar av drickvattensystem kan spara betydande kostnader i form av sjukvård och förlorade arbetsdagar till följd av vattenburna sjukdomar.
 • Enligt statistik från US EPA resulterade otillräckligt underhåll av drickvattensystem i mer än 240 drickvattenrelaterade sjukdomsutbrott och hälsohot under en femårsperiod.

I ljuset av dessa fakta och siffror blir det uppenbart att regelbundet och noggrant underhåll av drickvatteninfrastrukturen är en kritisk faktor för att säkerställa dricksvattenkvalitet och skydda folkhälsan. SS EN 1717 omfattar dessa aspekter genom att fastställa tydliga riktlinjer och krav för underhållsprocedurer, vilket ger en tryggare och hälsosammare dricksvattenförsörjning för samhället.

ss en 1717
Regelbunden testning av vattnet är ett måste för att kunna agera proaktivt
Implementering av SS EN 1717

Säkerställande av efterlevnaden av SS EN 1717 är en komplex uppgift som kräver samarbete och engagemang från flera olika aktörer och organisationer. För att säkerställa att dricksvattenkvaliteten uppfyller SS EN 1717 måste flera nyckelaktörer vara involverade. Dessa inkluderar dricksvattenleverantörer, tillsynsmyndigheter och tekniska experter, som alla har en avgörande roll att spela i att säkerställa standardens korrekt genomförande.

Dricksvattenleverantörer är de som är direkt ansvariga för att förse samhället med rent dricksvatten. De måste följa SS EN 1717:s riktlinjer och krav för att garantera att vattnet de levererar är fritt från farliga ämnen och mikroorganismer. Det innebär att de måste investera i avancerad vattenbehandlingsteknik och upprätthålla dricksvatteninfrastrukturen på högsta nivå.

Tillsynsmyndigheter är ansvariga för att övervaka och reglera dricksvattenkvaliteten. De måste säkerställa att dricksvattenleverantörer följer SS EN 1717 och genomför regelbundna kontroller och revisioner. Deras arbete är avgörande för att garantera att standarden inte bara är ett dokument, utan en praktisk verklighet.

Tekniska experter, inklusive ingenjörer och forskare, spelar en central roll i att utveckla och implementera tekniska lösningar för att uppfylla standardens krav. De bidrar med sitt kunnande och erfarenhet för att säkerställa att dricksvattensystemen är i överensstämmelse med SS EN 1717.

För att belysa SS EN 1717:s effektivitet finns flera framgångsrika tillämpningsfall där standarden har visat sig vara avgörande för att säkerställa dricksvattenkvaliteten och därmed främja bättre hälsa i samhället. Dessa exempel tjänar som bevis på att efterlevnaden av standarden kan leda till praktiska fördelar. Några av dessa fall inkluderar:

 • Storstäder som har framgångsrikt implementerat SS EN 1717 har rapporterat signifikant minskade förekomster av vattenburna sjukdomar och en högre allmän hälsostandard.
 • Dricksvattenprojekt i utvecklingsländer har gynnats av användningen av SS EN 1717:s riktlinjer, vilket har förbättrat vattenkvaliteten och minskat sjukdomsutbrott i utsatta samhällen.

Att följa SS EN 1717 innebär flera fördelar för samhället och miljön. Det minskar risken för förorening av dricksvattenkällor och därmed hälsoriskerna för befolkningen. Enligt European Environmental Agency (EEA) har strikt efterlevnad av SS EN 1717, potentialen att minska de ekonomiska kostnaderna för vattenburna sjukdomar avsevärt.

Att upprätthålla rent dricksvatten är ett viktigt samhällsansvar

För att förbli relevant måste SS EN 1717 anpassas till de senaste vetenskapliga och tekniska framstegen inom dricksvattenskydd. Detta kan innebära uppdateringar av kriterier och riktlinjer. De senaste åren har sett framväxten av nya teknologier och metoder för dricksvattenskydd. Framtida standarder kan omfatta dessa innovationer för att ytterligare förbättra skyddet av dricksvatten.

Slutsatsen är att SS EN 1717 är en avgörande standard som skyddar vår dricksvattenförsörjning och därigenom vår hälsa. Genom att följa standarden och hålla den aktuell med de senaste trenderna inom vattenbehandling och kvalitetssäkring kan vi säkerställa att dricksvatten förblir säkert och rent för alla medborgare.