hur fungerar ett elslutbleck

Hur fungerar ett elslutbleck och var används de?

Ett elslutbleck, även känt som ”strike lock” på engelska, är en elektromekanisk enhet som används för att låsa och låsa upp dörrar på ett säkert och kontrollerat sätt. De används främst i kommersiella byggnader, offentliga institutioner, bostadsrättsföreningar och industriella miljöer där behovet av säker och effektiv dörrkontroll är avgörande. Här i artikeln diskuterar vi om hur ett elslutbleck fungerar mer ingående samt dess fördelar och tillämpningar.

Vad är ett elslutbleck och var används de främst?

Elslutbleck är en central komponent i moderna dörrkontrollsystem. Dessa enheter möjliggör fjärrstyrning av dörrar, vilket innebär att en dörr kan låsas eller låsas upp elektriskt utan att någon fysisk nyckel behövs. Denna funktionalitet är särskilt värdefull och önskvärd i byggnader där säkerhet och tillträdeskontroll är kritiska, såsom kontorsbyggnader, skolor, sjukhus, bostadsrättsföreningar och industrifaciliteter.

Fördelar och unika egenskaper med elslutbleck

Elslutbleck erbjuder flera fördelar som gör dem till ett populärt val för dörrkontrollsystem:

Fjärrstyrning: Möjligheten att låsa och låsa upp dörrar på distans via en kontrollpanel eller en app gör dem mycket användbara i olika säkerhetsscenarier.

Integrerbarhet: De kan enkelt integreras med andra säkerhetssystem, såsom larmsystem och passersystem, vilket skapar en heltäckande säkerhetslösning.

Säkerhet: Genom att eliminera behovet av fysiska nycklar minskar risken för nyckelförlust och obehörig åtkomst.

Flexibilitet: De kan användas i en mängd olika miljöer och anpassas för att möta specifika säkerhetsbehov och installationskrav.

Hur fungerar ett elslutbleck?

Ett elslutbleck är en tekniskt avancerad enhet som använder elektromagnetism för att kontrollera dörrlås. I grund och botten består elslutblecket av en elektromagnet och en rörlig hållare. När elslutblecket är aktiverat, det vill säga när det får ström, genererar elektromagneten ett magnetfält som drar tillbaka hållaren och frigör dörrens lås. Detta tillåter dörren att öppnas utan behov av en fysisk nyckel.

När strömmen till elslutblecket bryts, exempelvis vid ett strömavbrott, återgår hållaren till sitt ursprungliga läge med hjälp av en fjädermekanism, vilket gör att låskolven blockeras och dörren låses. Denna mekanism säkerställer att dörren förblir låst när elslutblecket inte är aktivt, vilket är en viktig funktion för att upprätthålla säkerheten.

Det finns två huvudsakliga typer av elslutbleck, som båda är utformade för att hantera olika säkerhetsscenarier vid strömavbrott. Den första typen är fail-secure, vilket innebär att dörren förblir låst när strömmen försvinner. Denna typ av elslutbleck är avgörande i säkerhetskritiska miljöer där det är nödvändigt att förhindra obehörig åtkomst under strömavbrott. Exempel på sådana miljöer inkluderar banker, datacenter och andra högsäkerhetsområden.

Den andra typen är fail-safe, vilket innebär att dörren låses upp när strömmen försvinner. Detta är särskilt viktigt i utrymningsvägar och andra situationer där säkerheten för personer i byggnaden måste prioriteras vid nödsituationer. Genom att låsa upp dörren vid strömavbrott säkerställs att människor snabbt och säkert kan evakuera byggnaden. Fail-safe elslutbleck används ofta i offentliga byggnader, sjukhus och skolor där säker evakuering är en kritisk faktor.

Vanligt förekommande termer som beskriver dessa två varianter är:

 • Omvänd funktion: Betyder att elslutblecket är olåst i strömlöst läge. Används vanligtvis i kombination med cylinderfallås.
 • Rättvänd funktion: Betyder att elslutblecket är låst i strömlöst läge.

Den tekniska konstruktionen och funktionaliteten hos elslutbleck gör dem till en pålitlig och effektiv lösning för tillträdeskontroll. Deras förmåga att snabbt och säkert låsa och låsa upp dörrar, anpassat efter specifika säkerhetskrav, gör dem till en oumbärlig komponent i moderna säkerhetssystem.

Byggnader och verksamheter som använder elslutbleck

Elslutbleck används i en mängd olika byggnader och verksamheter, varav ett par exempel är:

Kommersiella byggnader: Kontor och företag där säkerhet och kontrollerat tillträde är viktigt.

Offentliga institutioner: Skolor, sjukhus och myndigheter som kräver hög säkerhet och släppa igenom den som har tillträde.

Bostadsrättsföreningar: Lägenhetshus och flerfamiljsbostäder där elslutbleck ofta används i trappuppgångar och gemensamma utrymmen, speciellt efter vissa tider på dygnet, såsom kvällstid fram till morgontimmarna.

Industriella anläggningar: Fabriker och lager som kräver säker tillgångskontroll för att skydda både personal och dess tillgångar.

elslutbleck används ofta på sjukhus
Sjukhus är en miljö som ofta tillämpar elslutbleck till dess dörrar och portar.

Är du och din verksamhet i behov av elslutbleck? Besök Göthes Industribeslag för alla typer av elektriskt drivna slutbleck som passar dina behov och mer därtill.

Elsutbleck för en smart styrning av dörrens öppettider

Modern teknik har möjliggjort integration av elslutbleck i smarta byggnadssystem. Genom att koppla elslutblecken till molntjänster kan dörrarnas öppettider styras och övervakas på ett smidigt sätt. Detta innebär att dörrarna kan programmeras för att öppnas och stängas vid specifika tidpunkter, vilket ökar både säkerhet och effektivitet.

hur fungerar ett elslutbleck
Dörr till trapphus – Använder allt som oftast ett elslutbleck för att vara öppen dagtid men låst kvälls- och nattetid.

Lagar och regler kring ett elslutbleck – Hur fungerar det?

Det finns flera lagar och regler som styr användningen av elslutbleck, särskilt i kommersiella och offentliga byggnader. Dessa inkluderar brandföreskrifter som kräver att dörrar i utrymningsvägar måste kunna öppnas vid strömavbrott (fail-safe) samt säkerhetsföreskrifter som kräver att vissa dörrar förblir låsta vid strömavbrott (fail-secure) för att förhindra obehörig åtkomst.

Läs gärna mer på om brandskydd i byggnader och andra anläggningar på MSBs hemsida.

håll tjuven borta med smarta elslutbleck som styr vem som har åtkomst till vad
Håll tjuven borta med elslutbleck som styr vilka som har åtkomst till vad.

Vart monteras elslutblecket – I karmen eller dörrbladet?

Elslutbleck monteras normalt i dörrkarmen, medan dörrens låskolv är monterad i dörrbladet. Denna installation möjliggör att elslutblecket kan frigöra eller hålla låskolven beroende på om elslutblecket är aktiverat eller inte. Detta är den mest praktiska lösningen eftersom det minimerar slitage på dörrens rörliga delar.

Hur fungerar ett elslutbleck i kombination med vanligt lås?

Elslutbleck fungerar i kombination med ett vanligt mekaniskt lås genom att kontrollera låskolvens rörelse. När elslutblecket är aktiverat, drar det tillbaka hållaren, vilket tillåter låskolven att röra sig fritt och därmed öppna dörren. När elslutblecket är inaktivt, blockerar hållaren låskolven, vilket förhindrar dörren från att öppnas. Detta system kombinerar den mekaniska säkerheten av ett traditionellt lås med den elektroniska kontrollen av ett elslutbleck.

Låt säga att du är på väg hem till din lägenhet efter att ha hämtat hem en pizza inför den stundande filmkvällen. Då är dörren till trappuppgången låst, i och med att klockan är efter 21:00, vilket är den tidpunkt som elslutblecket låser åtkomsten till trapphuset. Eftersom dörren dessutom är utrustad med ett vanligt lås, så är det bara att sätta i nyckeln och låsa upp och öppna dörren.

elslutbleck i kombination med ett vanligt dörrlås
Hur fungerar elslutbleck i kombo med ett cylinderdörrlås? Det vanliga låset kan användas precis som vanligt ifall elslutblecket har låst.

Varför är det vanligt med elslutbleck till trappuppgångar i lägenhetshus?

Elslutbleck är vanligt förekommande i trappuppgångar i lägenhetshus eftersom de erbjuder en kombination av säkerhet och bekvämlighet. De möjliggör kontrollerad tillgång till byggnaden och kan integreras med porttelefon- och passersystem. Detta gör det möjligt för boende att enkelt släppa in besökare utan att behöva lämna sina lägenheter, samtidigt som obehörig åtkomst förhindras.

elslutbleck är vanligt förekommande i trapphus till lägenheter
Elslutbleck är vanligt förekommande i trapphus till lägenheter.

Elsutbleck som styrs via molnet – En del av IoT-lösning

Integration av elslutbleck i Internet of Things (IoT) har revolutionerat hur tillgångskontroll hanteras. Molnbaserade system gör det möjligt att övervaka och kontrollera dörrar från var som helst i världen. Dessa system erbjuder realtidsövervakning och möjlighet att snabbt reagera på säkerhetshändelser. IoT-integration innebär också att elslutblecken kan samarbeta med andra smarta enheter i byggnaden, vilket skapar en sammanhängande och intelligent säkerhetsinfrastruktur.

eldrivna slutbleck i dörrkarmar kan kopplas upp mot molnet och IoT
Ett elslutbleck kan kopplad upp mot molnet och IoT för att integreras med andra tekniska system.

Drivs elslutbleck via ström från elnätet eller batterier?

Elslutbleck drivs vanligtvis av ström från elnätet. Detta säkerställer en kontinuerlig strömförsörjning och tillförlitlig drift. I vissa applikationer, särskilt i säkerhetskritiska miljöer, kan backup-batterier användas för att säkerställa att elslutblecken fungerar även vid strömavbrott. Detta garanterar att säkerhetsfunktionerna upprätthålls och att nödutgångar förblir tillgängliga.

ett eldrivet slutbleck drivs ofta via ström från elnätet
Ström från elnätet är vanligast för att driva ett elslutbleck, men batterier kan förekomma som backup.

Är det dyrt att installera ett elslutbleck och hur fungerar monteringen?

Kostnaden för att installera ett elslutbleck kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typ av elslutbleck (enkel, standard eller extrakraftig), om det ska monteras där befintligt slutbleck sitter, installationens komplexitet och behovet av integration med andra system. Generellt sett är elslutbleck en kostnadseffektiv lösning för tillgångskontroll jämfört med andra alternativ som elektriska lås. De initiala installationskostnaderna balanseras ofta av de långsiktiga fördelarna i form av förbättrad säkerhet och bekvämlighet.

Priset hamnar troligtvis på ett par tusen kronor (för elslutbleck av modell ”enkel”) till tiotusentals kronor (modellerna ”standard” och ”extrakraftig”). En avgörande punkt som kan innebära en stor del vad beträffar kostnaden är dessutom vem som utför installationen i sig, görs den internt eller kommer tjänsten att köpas? Oavsett så behöver montören ha god kännedom om hur ett elslutbleck fungerar.

Historisk bakgrund: När blev det vanligt med elslutbleck och vad använde man tidigare?

Elslutbleck började bli vanliga under mitten av 1900-talet i takt med att behovet av förbättrad tillgångskontroll och säkerhet ökade. Tidigare använde man mekaniska lås och nycklar för att kontrollera tillträde, vilket hade flera begränsningar, inklusive risken för nyckelförlust och svårigheter med att hantera tillgång i större byggnader. Elektroniska system introducerades som ett svar på dessa utmaningar och har sedan dess utvecklats till att bli en integrerad del av moderna säkerhetssystem.

Elslutbleck vs elektriskt lås – Fördelar och nackdelar

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda elslutbleck jämfört med elektriska lås:

 • Fördelar med elslutbleck:
  • Kostnadseffektiva och enkla att installera.
  • Kan integreras med befintliga mekaniska lås.
  • Flexibla och kan användas i många olika typer av dörrar och miljöer.
 • Nackdelar med elslutbleck:
  • Kräver kontinuerlig strömförsörjning eller backup-batterier.
  • Mindre säkra än vissa avancerade elektriska lås.
 • Fördelar med elektriska lås:
  • Hög säkerhet med avancerade autentiseringsmetoder.
  • Inget behov av mekaniska nycklar, vilket minskar risken för obehörig åtkomst.
 • Nackdelar med elektriska lås:
  • Dyrare att installera och underhålla.
  • Kan vara mer komplexa att använda och integrera med befintliga system.

Avslutande ord – Hur ett elslutbleck fungerar

Eldrivna slutbleck är precis som vanliga slutbleck monterade i dörrens karm, fast med fördelen att vara utrustade med ett elektromagnetiskt lås. Dessa slutbleck är en viktig del i det som utgör moderna säkerhetssystem och erbjuder en balans mellan kostnadseffektivitet, säkerhet och användarvänlighet. Deras förmåga att integreras med andra säkerhetssystem och anpassning för olika miljöer gör dem till ett populärt val i en mängd olika byggnader och verksamheter.

Vill du lära dig mer om slutbleck i allmänhet, läs vår separata artikel om slutbleck här.