Vad är TIG-svets

Vad är TIG-svetsning och vilka hälsorisker medför arbetet?

  • 2024-05

TIG-svetsning, eller Tungsten Inert Gas svetsning, är en avancerad svetsmetod som använder en icke-förbrukningsbar volframelektrod skyddad av inert gas, vanligtvis argon. Metoden är uppskattad för sin förmåga att producera rena och precisionssvetsar, vilket gör den idealisk för tekniskt krävande tillämpningar. TIG-svetsning är särskilt vanlig inom flygindustrin, bilindustrin, tillverkningssektorn, samt vid underhåll och reparation av tung utrustning där kvalitet och detaljrikedom är avgörande.

Säkerheten vid TIG-svetsning är central, då risker som höga temperaturer och skadliga gaser finns. Lämplig skyddsutrustning är nödvändig för att skydda svetsare från brännskador, ögonskador och exponering för farliga gaser.

Branschområden där TIG-svetsning är vanligt

Svetsmetoden är användbar inom många olika branscher och är lämplig för industrier med ambitioner att svetsa samman komponenter med precision.

Flyg- och rymdindustrin
I denna industri är materialens integritet och svetsarnas precision avgörande för säkerheten. TIG-svetsning används omfattande för att sammanfoga kritiska komponenter i flygplan och rymdfarkoster. Det berör även delar som utsätts för extremt höga och låga temperaturer samt höga tryck. TIG möjliggör arbete med flertalet material som exempel aluminium och titan, vilket är essentiella i denna industri.

Bilindustrin
Inom bilindustrin används TIG-svetsning för att sammanfoga olika komponenter som kräver särskild precision och estetisk formning. Särskilt vid tillverkning av bilar i premiumsegmentet och i motorsportvärlden. Exempelvis används TIG för att svetsa delar av bilens chassi, avgassystem och andra kritiska komponenter som måste tåla höga belastningar utan att brista.

Reparation och underhåll
TIG-svetsning används även i underhåll och reparation av en mängd olika utrustningar över industriella sektorer. Dess precision och mångsidighet gör det möjligt för underhållstekniker att utföra reparationer på tunna material eller material som kräver en hög grad av kontroll under svetsprocessen.

vad är TIG-svetsning

Gaser och partiklar som uppstår under svetsning

Under TIG-svetsprocessen uppstår olika gaser och partiklar som kan påverka både miljön och hälsan hos dem som arbetar i närheten. Denna svetsmetod är visserligen renare jämfört med många andra svetstekniker, men det innebär inte att den är helt fri från utsläpp. Olika gaser och partiklar uppstår beroende på de material som svetsas och de tillsatsmaterial som används.

Ozon (O3)
Ozon är en av de primära gaserna som genereras under svetsprocessen, särskilt när svetsning utförs på aluminium eller rostfritt stål. Det bildas när ultraviolett ljus från svetsbågen interagerar med syre i luften. Gasen (O3) är en starkt irriterande gas som kan påverka luftvägarna och orsaka andningssvårigheter.

Kvävedioxider (NOx)
Dessa gaser produceras också när den intensiva värmen från svetsbågen reagerar med kväve i luften. Kvävedioxider är känt för att bidra till luftvägsirritation och har långsiktiga hälsorisker vid kontinuerlig exponering.

Partiklar av metaller och tillsatsmaterial
Även om TIG-svetsning generellt sett producerar färre partiklar jämfört med andra svetsmetoder, kan fina partiklar av metall från basmaterial eller tillsatsmaterial släppas ut i luften. När metaller smälter under svetsning, avdunstar några av de mer flyktiga komponenterna och kondenserar sedan i luften som fina partiklar. Exponering för metallångor från tungmetaller som exempelvis krom och nickel är associerade med allvarliga hälsorisker, bland annat skador på lung- och nervsystem. När flussmedel används i svetsprocessen för att förbättra svetskvaliteten och stabiliteten, kan fluorider frigöras. Dessa är särskilt relevanta vid svetsning av vissa typer av aluminiumlegeringar. Inhalation av fluorider kan leda till irritations- och lungskador.

Vad är TIG-svets

Varför bör punktutsug suga upp svetsröken som uppstår?

För att minimera riskerna associerade med dessa gaser och partiklar är installationen av ett effektivt punktutsugssystem avgörande. Ett punktutsug hjälper till att avlägsna skadliga ämnen direkt vid källan, då utsugssystem är designade för att fånga upp rök, gaser och partiklar precis där de bildas – vid svetsbågen. Detta förhindrar att föroreningarna sprider sig fritt i arbetsmiljön och inandas av svetsaren eller andra närvarande. Det förbättra även arbetsmiljön genom att effektivt filtrera bort skadliga partiklar och gaser bidrar punktutsug till en renare och säkrare arbetsplats. Många industrier står inför strikta regler gällande arbetsmiljön och utsläpp av föroreningar. Där hjälper punktutsuget företag att möta dessa krav och demonstrera ett engagemang för miljöskydd och arbetarsäkerhet. Du kan läsa mer om punktutsug på www.punktutsug.se och få hjälp med att säkra upp arbetsmiljön.

En långsiktig investering
Även om installation av punktutsug kan innebära initiala investeringskostnader, kan de långsiktiga besparingarna i form av minskade hälsovårdskostnader och högre produktivitet vara betydande. Denna kostnadseffektivitet kommer inte bara från direkt hälsoskydd för anställda, utan också från effektivitetsökningar och efterlevnad av regelverk. Med en ren och säker arbetsplats kan produktionen inne på arbetsområdet öka mer. Arbetare som är mindre exponerade för toxiner arbetar mer konsekvent och med en högre arbetsmoral. Samtidigt minskar arbetet med rengöring efter svetsning när utsläpp av mindre rök och partiklar sugs in istället för att släppas ut i luften. Det blir även väsentligt ur ett långsiktigt perspektiv då punktutsug bidrar till att hålla arbetsplatsen ren från ackumulation av damm och smuts.

Förbättrad synlighet leder till ökad produktivitet
Dessutom bidrar ett effektivt utsugssystem till att förbättra synligheten i arbetsområdet genom att avlägsna den rök som kan skymma svetsarens synfält. Detta förbättrar inte bara precisionen i svetsarbetet utan också den övergripande säkerheten, eftersom bättre synlighet minskar risken för olyckor och misstag. Ett klart arbetsområde hjälper också till att upprätthålla höga kvalitetsstandarder på svetsfogarna. Det är avgörande i många tillämpningar där TIG-svetsning används, som i flyg- och rymdindustrin.

Andra svetsmetoder som ofta förekommer inom industri och tillverkning

Inom svetsindustrin används en mängd olika tekniker beroende på applikationens krav, materialtyper samt den önskade hållfastheten och finishen på svetsfogen. Här nedan följer en beskrivning av några av de mest framträdande svetsmetoderna som ofta används inom industrin.

MIG-svetsning (Metal Inert Gas)

MIG-svetsning, även känd som GMAW (Gas Metal Arc Welding), är en av de mest använda svetsmetoderna. Speciellt för dess hastighet och flexibilitet. MIG använder en kontinuerlig tråd som en elektrod och ett skyddsgasflöde, oftast en mix av argon och koldioxid, för att skydda svetsbågen från atmosfäriska kontaminanter. MIG är särskilt populärt för svetsning av stål, rostfritt stål och aluminium. Det används i allt från bilindustrin till byggandet av broar och byggnadskonstruktioner. Denna metod är snabb, effektiv och relativt lätt att lära sig, vilket gör den till en favorit för både produktion och reparation.

SMAW (Shielded Metal Arc Welding)

Även känd som MMA (Manual Metal Arc Welding) eller pinnsvetsning, är detta en av de äldsta och mest traditionella svetsmetoderna. Den använder en förbrukningsbar elektrodöverdrag med ett material som skyddar svetsen mot kontaminering. SMAW är populär för sin bärbarhet och effektivitet i konstruktionsarbeten utomhus där andra svetsmetoder kan vara otillräckliga. Fördelarna med denna typ av svetsmetod är att det kräver minimal utrustning och kan utföras under nästan alla miljöförhållanden, inklusive fuktiga eller blöta områden.

FCAW (Flux-Cored Arc Welding)

Denna metod liknar MIG men använder en elektrod som är fylld med ett flussmedel som skyddar svetsningen. Det kan utföras med eller utan en skyddsgas. Konstindustrin använder ofta FCAW och reparation där höga hastigheter under svetsning och god genomträngning krävs. Till exempel inom skeppsbyggnad eller tunga maskinreparationer. Några fördelar med FCAW är att den är snabbare än SMAW och mer flexibel än MIG under vissa förhållanden, speciellt i utomhusmiljöer.

Varje svetsmetod har sin plats beroende på jobbets specifika krav, materialtypen, och det önskade resultatet. Det är avgörande för svetsoperatörer att välja rätt metod för att säkerställa både effektivitet och högsta möjliga kvalitet i sina svetsarbeten.

Vad är TIG-svets

Vilken skyddsgas ska användas för TIG-svetsning?

Tungsten Inert Gas är en svetsprocess som kräver användning av en skyddsgas. Det behöver skydda svetsbågen och smältbadet från atmosfäriska gaser som exempel syre och vattenånga. Valet av skyddsgas är avgörande för att uppnå högkvalitativa och rena svetsar utan oxidationskontaminering. På Svetskommissionens hemsida finns mer information och kunskap att få om de olika skyddsgaserna.

Argon (Ar)
Argon är den mest använda skyddsgasen för TIG-svetsning på grund av dess omfattande fördelar och mångsidighet. Ämnet gör att den är en inert, enatomig gas som effektivt skyddar svetsområdet mot atmosfärisk kontaminering. Argon är tyngre än luft, vilket gör att den bildar ett stabilt skyddande lager över smältbadet. Dess inertness garanterar att det inte sker några kemiska reaktioner med metallen under svetsprocessen. Vilket är kritiskt för att upprätthålla metallens integritet. Gasen använder svetsarna för en mängd olika metaller, inklusive men inte begränsat till rostfritt stål, aluminium, nickel och kopparlegeringar. Den är särskilt användbar för tunna material och för applikationer där en slät och ren svetsfog är önskvärd.

Helium (He)
Denna gas är en annan inert gas som arbetarna inom TIG-svetsning nyttjar, antingen ensam eller i blandning med argon. Helium har högre ledningsförmåga för värme än argon, vilket kan vara fördelaktigt för vissa svetsapplikationer. Helium leder värme bättre än argon, vilket kan öka svetsbågens penetration och hastighet. Detta är bra vid tillfällen då svetsning sker av tjockare material eller när snabbare svetsning önskas. Industrierna använder ofta (He) för att svetsa material som kräver högre värmeinmatning, såsom tjockare sektioner av rostfritt stål eller koppar. En blandning av argon och helium kan också underlätta för att balansera behovet av penetration och finish.

Argon-Helium blandningar för svets

Blandningar av argon och helium används ofta för att dra nytta av båda gasernas positiva egenskaper. Andelen helium i blandningen kan justeras beroende på kraven för svetsning. Genom att justera förhållandet mellan argon och helium kan svetsare optimera både värmeinmatning och atmosfäriskt skydd baserat på specifika jobbkrav. Blandningar är idealiska för svetsning av vissa aluminiumlegeringar och andra icke-järnmetaller, där både en ren svetsfog och bra värmeinmatning är nödvändig.