Branddörrar EI60

Branddörrar EI60: En nyckelkomponent för rejält brandskydd

Vad som står mellan en gnista och en katastrof kan ofta vara så litet som en välplacerad branddörr, särskilt de som är märkta med brandklass ”Branddörrar EI60”. Denna tekniska term har blivit en ledstjärna för industriella miljöer, bostadsområden och andra platser där brandsäkerhet är av yttersta vikt. Med tanke på den ökade urbaniseringen och de ständigt förändrade konstruktionsnormerna, har skyddet av människor och egendom från de förödande effekterna av brand blivit än mer avgörande.

Konkreta fördelar med branddörrar EI60

Branddörrar EI60 har visat sig vara överlägsna på flera sätt när det gäller brandsäkerhet. Deras främsta fördelar inkluderar:

Längre brandskyddstid: Branddörrar EI60 kan stå emot brand i hela 60 minuter, vilket ger värdefull tid för evakuering och insats från brandkåren. Detta kan göra en betydande skillnad i att rädda liv och minska skador.

Rökgastäthet: Branddörrar EI60 är utformade med inbyggd rökgastäthet, vilket förhindrar farlig brandrök från att sprida sig till andra delar av byggnaden. Röken utgör en betydande hälsorisk och är en vanlig dödsorsak vid bränder.

Självstängande funktion: Dessa dörrar har en självstängande funktion som säkerställer att de automatiskt stängs efter öppning. Detta hindrar spridningen av brand och rök om någon glömmer att stänga dörren manuellt.

Bredd användningsområde: Branddörrar EI60 är lämpliga för olika typer av byggnader och användningsområden, inklusive industriella anläggningar, kontor, bostäder och kommersiella utrymmen.

Regelbunden testning och certifiering: Dessa dörrar genomgår rigorösa tester i specialdesignade brandugnar för att säkerställa att de uppfyller de högsta standarderna för brandsäkerhet. Certifikat utfärdas för att bevisa deras överensstämmelse med dessa standarder.

Allmänt om branddörrar

Branddörrar spelar en avgörande roll inom säkerhetssektorn. Deras förmåga att stå emot eldens framfart och farliga rökgaser kan vara avgörande för människors säkerhet och för att förhindra att elden sprider sig. Att förstå tekniska klasser och beteckningar för branddörrar är essentiellt. Många företag inom branschen, däribland MaxiDoor, understryker vikten av att testa dörren som helhet, snarare än dess individuella komponenter. Grunden i dessa klasser – som E, I och W – betecknar olika former av brandmotstånd och tidsangivelser i minuter. Så när vi nämner ”branddörrar EI60” talar vi om dörrar som kan stå emot brand i 60 minuter.

Förståelse av brandtekniska klasser

Varje klass betecknar en specifik egenskap som dörren kan stå emot:

 • E-klassen: Denna klass symboliserar dörrens integritet mot brand.
 • EI-klassen: Här kombineras både integritet och isolering. För att förtydliga, en EI60 dörr kan stå emot brand i 60 minuter, medan en EI30 dörr har hälften av den tiden.
 • EW-klassen: Den representerar dörrens integritet och dess förmåga att begränsa strålning.
 • I-klassen: Fokuserar på isolering och krav på temperaturhöjning. Här kommer benämningar som I1 och I2 in.

Hur branddörrar provas

För att en dörr ska få en specifik brandklassificering genomgår den rigorösa tester i särskilt konstruerade brandugnar. Dessa ugnar är designade för att generera och upprätthålla de extrema temperaturer som krävs för att noggrant simulera en verklig brand. Under testningen utsätts dörren för extrem värme och lågor under en angiven tidsperiod, och testerna följer en standardiserad temperaturkurva, känd som cellulosa-brandkurvan, som efterliknar den snabba temperaturökningen i en riktig brand. Provningsresultaten avgör sedan vilken klass som tilldelas dörren.

Bakom brandklassningen av EI60 branddörrar ligger en omfattande process

Under testprocessen övervakas dörren noggrant för tecken på kollaps eller sprickbildning, och den får inte låta några lågor eller heta gaser passera. Dörrar med en isoleringsklassificering, som EI60, mäts också för att säkerställa att den yta som inte utsätts för eld inte blir för het. Förutom elden är rök en annan stor fara, så dörrarnas förmåga att förhindra rökspridning testas också genom att utsätta dem för rök under tryck. Dessutom måste många branddörrar kunna stänga sig själva för att förhindra spridning av eld, och denna självstängande funktion testas genom att observera om dörren automatiskt stänger sig själv efter att ha öppnats.

Ett viktigt organ som spelar en central roll i testning och certifiering av branddörrar i Sverige är RISE, Research Institutes of Sweden. Med sina ackrediterade laboratorier utför RISE tester på olika typer av dörrar enligt både svenska och internationella standarder, följer strikta protokoll för att säkerställa noggrannhet och opartiskhet. Efter framgångsrik testning utfärdar RISE också certifikat, vilket blir ett bevis på att dörren uppfyller de nödvändiga brandsäkerhetsstandarderna. Utöver sin roll inom testning och certifiering bidrar RISE aktivt till forskningen inom brandsäkerhet, leder utvecklingen av nya tekniker och metoder och erbjuder rådgivning och utbildning för att integrera branddörrar optimalt i byggnader.

Branddörrar EI60
Idag är rökgastäthet ett nödvändigt krav i branddörrar

Krav på dörrar i BBR (Boverkets byggregler)

När vi tittar på Boverkets byggregler, presenteras en grundprincip för var dörrarna bör placeras, med specifika krav på placering och prestanda. Även om det finns exempel och undantag, förblir branddörrar EI60 en central komponent i byggnadens övergripande säkerhet.

Placering av branddörrar: Enligt BBR bör branddörrar placeras på strategiska platser för att avgränsa brandceller och förhindra brandspridning mellan olika delar av en byggnad. Dessa platser kan inkludera trapphus, korridorer som leder till utgångar, teknikrum och andra kritiska områden.

Klassificering av branddörrar: BBR specificerar vilken typ av brandklassificering en dörr bör ha baserat på dess placering och funktion. Till exempel kan en dörr som leder till ett trapphus ha högre krav på brandmotstånd jämfört med en dörr som leder till ett mindre utrymme.

Röktäthet: Med tanke på faran med rök under en brand, ställer BBR krav på dörrars förmåga att förhindra rökspridning. Här kommer röktäthetsklasser som Sa och S200 in, med specifikationer för var och när de ska användas.

Självstängande funktion: För att säkerställa att branddörrar förblir effektiva, kräver BBR att de ska ha en självstängande funktion. Detta innebär att dörren automatiskt stänger sig efter att ha öppnats, vilket förhindrar att brand och rök sprider sig genom en öppen dörr.

Underhåll och inspektion: BBR understryker också vikten av regelbunden kontroll och underhåll av branddörrar. De bör inspekteras och underhållas årligen för att säkerställa att de fortfarande fungerar som avsett och uppfyller de krav som ställs på dem.

Märkning: För att underlätta identifiering och inspektion bör varje branddörr vara märkt med nödvändig information om dess klassificering, tillverkningsdatum och andra relevanta uppgifter.

Klass C0-C5: Självstängande funktion

Varje dörr bör inte bara stå emot brand, men även ha förmågan att stänga sig själv efter öppning. Denna självstängande funktion varierar i klass från C0 till C5, där varje klass indikerar hur många gånger en dörr kan stängas självständigt under testförhållanden.

 • C0: Denna klass representerar grundnivån, där dörren kan stängas självständigt under normala förhållanden.
 • C1: Här har dörren visat förmågan att stänga sig själv efter att ha utsatts för viss belastning, som en första nivå av mekanisk belastning.
 • C2: Dörren kan stänga sig själv efter att ha utsatts för en större mekanisk belastning än C1.
 • C3: Dörren klarar av att stänga sig själv trots en ännu högre nivå av mekanisk belastning.
 • C4: På denna nivå måste dörren stänga sig själv under ännu svårare förhållanden, inklusive ytterligare mekaniska belastningar.
 • C5: Denna högsta klass innebär att dörren kan stänga sig själv under de mest extrema förhållandena som den kan utsättas för.

Dörrstängare är viktigt för att brandskyddet ska fungera

När det gäller brandskydd i byggnader, spelar dörrstängare en avgörande roll. Dessa enheter säkerställer att branddörrar stänger ordentligt efter att ha öppnats, vilket är essentiellt för att förhindra spridning av brand och rök. Dörrstängarens kvalitet och tillförlitlighet är därför avgörande för effektivt brandskydd. Inom detta område har företag som Dictator etablerat sig som kunniga konsulter, med stor erfarenhet av att erbjuda anpassade och tillförlitliga lösningar.

Anpassningsbara lösningar för branddörrar
Produktutbudet för dörrstängare omfattar lösningar för alla typer av branddörrar och portar, från lätta till tunga konstruktioner. Både nya installationer och uppgraderingar av befintliga system kan dra nytta av dessa komponenter. Lösningarna kan variera från helt automatiska system till enklare, manuellt styrda alternativ, beroende på användarens behov och dörrarnas specifikationer.

Diverse typer av dörrstängare

 • Automatiska dörrstängare: För större och tyngre dörrar kan automatiska dörrstängare vara nödvändiga för att säkerställa en tillförlitlig stängning.
 • Semiautomatiska dörrstängare: En kostnadseffektiv lösning för mindre strikta applikationer där dörren öppnas manuellt men stängs automatiskt. Detta garanterar en säker stängning utan manuell intervention.
 • Styrning och kontrollsystem: Avancerade kontrollsystem kan vidare förbättra funktionaliteten genom att finjustera hur och när dörrar stängs, vilket kan vara avgörande vid nödsituationer.
 • Fjäderrullar och hydrauliska dämpare: Dessa komponenter används för att ge en jämn och kontrollerad stängning av dörrar, vilket är viktigt både för användarsäkerheten och för att upprätthålla dörrarnas brandskyddsfunktion.
 • Säkerhets- och driftenheter: Ytterligare säkerhetsanordningar kan integreras för att säkerställa att branddörrar stänger på rätt sätt i händelse av brand och därigenom skydda både människor och egendom effektivt.

Att välja rätt typ av dörrstängare och tillhörande komponenter är avgörande för att säkerställa ett pålitligt brandskydd. Det är viktigt att beakta dörrarnas storlek, vikt och användningsfrekvens när man väljer dessa system. Teknisk rådgivning och support kan vara avgörande för att garantera att rätt lösning implementeras för specifika branddörrar och byggnadstyper.

Röktäthetsklasser (Sa och S200)

Förutom eldens hetta och lågor, är rök en dödlig fiende. Röktäthetsklasser som Sa och S200 ger insikter om dörrens förmåga att förhindra rökgenomträngning. Medan Sa-klassen kan vara tillräcklig för vissa tillämpningar, kan andra kräva den striktare S200-klassen för att förhindra rökgenomträngning under specifika testförhållanden.

 • Sa: Denna klass betecknar en grundläggande nivå av röktäthet, som kan vara tillräcklig för många tillämpningar.
 • S200: Denna högre klass indikerar en striktare standard för röktäthet, där elementet kan förhindra rökgenomträngning under specifika testförhållanden som varar i upp till 200 minuter.
Brandklassning av andra byggnadselement

Varje element i en byggnad, från golv till tak, har sin roll i brandmotstånd. Golvet spelar till exempel en viktig roll för att förhindra brandens spridning. Väggar kan vara antingen bärande eller icke-bärande, och deras materialval kan avgöra deras brandmotstånd. Olika material används för tak, och valet av dessa material kan göra skillnad i ett brandscenario. Vidare måste rörisolering och kablar också noggrant beaktas i brandsäkerhetsstrategin.

 • R: Betecknar elementets bärighet eller förmågan att behålla sin strukturella integritet under en brand.
 • E: Anger elementets täthet eller förmåga att förhindra spridning av eld och rök.
 • I: Representerar elementets isolerande egenskaper eller dess förmåga att förhindra överföring av överdriven värme.

Därför, när vi tittar på ”REI60”, talar vi om ett byggnadselement (det kan vara en vägg, ett golv, etc.) som kan behålla sin bärighet, täthet och isolering i 60 minuter i händelse av en brand. Likaså innebär ”REI30” samma egenskaper men för en tidsperiod av 30 minuter.

Analytisk dimensionering

I vissa situationer kan det vara lämpligt att överväga analytisk dimensionering, särskilt när standardmetoder kanske inte erbjuder optimala lösningar. Detta innebär att man använder datadrivna metoder för att bedöma hur en byggnad eller ett element, såsom branddörrar, kommer att reagera på brand under specifika förhållanden.